Algemene voorwaarden

1. Nicole`s Choice, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 67726399, hierna te noemen Nicole`s Choice. Nicole`s Choice biedt haar producten aan via een winkelapplicatie op het Internet, een zogenaamde Webwinkel.
2. De afnemer is de afnemer c.q. klant van Nicole`s Choice.
3. Nicole`s Choice gaat uit van goed vertrouwen en dat zij en de afnemer elkaar van dienst kunnen en willen zijn. Nicole`s Choice doet eerlijk zaken en gaat te allen tijde uit van redelijkheid en billijkheid. Doch acht zij het voor de goede orde noodzakelijk deze Algemene Voorwaarden op te stellen en te hanteren. 
4. Een overeenkomst kan een mondelinge (telefonische) afspraak zijn of via e-mail dan wel door een bestelling in de Webwinkel tot stand zijn gekomen, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend. 
  
1 Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Nicole`s Choice. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Nicole`s Choice. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Nicole`s Choice behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Nicole`s Choice erkend. 
4. Nicole`s Choice garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 
  
2. Levering 
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Nicole`s Choice bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
3. Aan de leveringsplicht van Nicole`s Choice zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Nicole`s Choice geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
5. Voor de levering van de in de webwinkel aangeboden producten maakt Nicole`s Choice gebruik van de diensten van MyParcel. Bestellingen worden aangeboden als pakketpost  
6. Indien de klant een gewenste bezorgdatum heeft opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling dan verstuurt Nicole`s Choice de bestelling 1 werkdag voor de opgegeven bezorgdatum. Te late levering van het kado is geen reden voor creditering van het kado en/of bezorgkosten.  
7. Nicole`s Choice is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig of niet intern doorsturen van pakketten binnen bijvoorbeeld grote internationale concerns, ziekenhuizen, recepties, bedrijven en voor onderlinge afspraken tussen bezorgdienst en de ontvanger. 
8. Indien de ontvanger het pakket weigert, om welke reden dan ook, wordt het pakket retour gestuurd door MyParcel. Let op dat bij grote concerns, etc. het concern de ontvanger is en niet de contactpersoon. 
9. Nicole`s Choice is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Wanneer de klant een foutief adres heeft opgegeven kan het pakket retour gestuurd worden door MyParcel Pakketservice of het busstuk wordt op het opgegeven adres geleverd (naam ontvanger en adres hoeven niet overeen te komen, opgegeven adres is leading). Er vindt geen creditering van de bestelling plaats. 
  
3. Prijzen 
1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3. Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 6% of 21% BTW. 
4. Bij gebruik van kortingscodes bij betaling bekijkt Nicole`s Choice of de korting correct is toegepast en beslist Nicole`s Choice derhalve of de korting kan worden toegekend. In geval van foutieve toepassing behoudt Nicole`s Choice zich het recht de bestelling te annuleren. 
  
4 Zichttermijn/herroepingsrecht 
1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Nicole`s Choice heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Nicole`s Choice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 
2. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele en ongeopende verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de afnemer het product/de producten (toch) wenst te behouden. De afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 
3. Nicole`s Choice behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking al is geopend, of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Nicole`s Choice) is beschadigd.  
4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Nicole`s Choice schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Nicole`s Choice de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Nicole`s Choice behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden. 
5. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 draagt Nicole`s Choice er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. 
  
5. Uitvoering 
Nicole`s Choice voert de overeenkomst voor de levering van product naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
  
6. Betaling 
Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling. 
  
7. Gegevensbeheer 
1. Indien u een bestelling plaatst bij Nicole`s Choice, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Nicole`s Choice. Nicole`s Choice houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 
2. Nicole`s Choice respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
3. Nicole`s Choice maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 
  
8. Garantie 
1. Nicole`s Choice garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 
2. De garantietermijn van Nicole`s Choice komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Nicole`s Choice is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 
3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Nicole`s Choice) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Nicole`s Choice. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Nicole`s Choice schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
4. Indien klachten van de afnemer door Nicole`s Choice gegrond worden bevonden, zal Nicole`s Choice naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Nicole`s Choice en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Nicole`s Choice) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Nicole`s Choice gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Nicole`s Choice voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
5. Nicole`s Choice is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 
6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Nicole`s Choice in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Nicole`s Choice en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 
  
9. Aanbiedingen 
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Nicole`s Choice zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
3. Mondelinge toezeggingen verbinden Nicole`s Choice slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
4. Aanbiedingen van Nicole`s Choice gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
5. Nicole`s Choice kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 
  
10. Overeenkomst 
1. Een overeenkomst tussen Nicole`s Choice en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Nicole`s Choice op haalbaarheid is beoordeeld. 
2. Nicole`s Choice behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. 
  
11. Afbeeldingen en specificaties 
Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite  en verpakkingen van Nicole`s Choice gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
  
12. Overmacht 
1. Nicole`s Choice is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet en bugs in het systeem, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Nicole`s Choice alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
3. Nicole`s Choice behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Nicole`s Choice gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
4. Indien Nicole`s Choice bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.  
  
13. Aansprakelijkheid 
Nicole`s Choice is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 
  
14. Eigendomsvoorbehoud 
1. Eigendom van alle door Nicole`s Choice aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Nicole`s Choice zolang de afnemer de vorderingen van Nicole`s Choice uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Nicole`s Choice wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 
2. De door Nicole`s Choice geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Nicole`s Choice of een door Nicole`s Choice aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Nicole`s Choice haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Nicole`s Choice zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Nicole`s Choice. 
  
15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Nicole`s Choice en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Nicole`s Choice er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

16. Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. (Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Vanaf 50 euro gratis verzending, nu met een gratis keukenschort!

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe producten en aanbiedingen!
Aanmelden
© 2016 - 2019 Nicole's Choice | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.